هنوز هم از بازی کلاغ پر میترسم....میترسم بگویم تو و تو ارام بگویی پر...

(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)


وقـ ـتـ ـي سـ ـرهـ ـنـ ـگ تو جلـ ـسـه

 آيين نـ ـامـه پرسـ ـيد :

فكـ ر مـي كنـ ـيد كـجا دور زدن ممـ ـنوعـ ـه ؟؟؟

توذهـ ـنم فريـاد زدم " تو رفــ ـا قـ ــت"


14772677696716817109.jpg


(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)

تنهـ ــ ــــــایــــﮯ

را בوستـــــــــ  בارمــــ
 بــﮯ בعوتـــــــ مــــﮯ آیـــב
 بـــﮯ منتــــــ مــــﮯ مانــــב

 بـــﮯ خبـــــر نمــﮯ روב

 

کاش می دانستم این سرنوشت را چه کسی برایم بافته... آن وقت به او می گفتم یقه را آنقدر تنگ بافته ای که بغضهایم را نمیتوانم فرو ببرم...


(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)


بـﮧ ـــلـامـَتـے مـَگـَس

ڪـِﮧ یـادمـوכּ داد

زیـاد دور کـَسے بـگـَردے

آخـَرش مـیـزَنـِﮧ تـو ـــَرتــ


آيکون هاي آقــاي ســبيلآيکون هاي آقــاي ســبيل

(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)

بَعضیـ ـآ رو بـ ـآیَـ ـد یِهـ ـو أز زِنـ ـدِگیـ ـتــ حَـ ـذفــ کُنـ ـیــ 

مِثـ ـلِ کَنـ ـدَنِــ چَسـ ـبِــ زَخـ ـ ـ ـمـ ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) أز رو پـ ـوسـ ـتــ

کـ ـهـ یِهـ ـو میکَنیـ ـشــ وَ خَـ ـلآصــ میشـ ـیـــ

0deb8abc181.jpg

(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)░▒▓█(♥)
+ تاریخ | چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ساعت | 16:12 نویسنده | saba |

تمام ترانه هایم ترنم یاد توست

 و تمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توست

ای زلال تر از باران و پاکتر از آیینه به وجود پر مهر تو می بالم

و تو را آن گونه که می خواهی دوست دارم

ای مهربان پرنده خیالم با یاد تو به اوج آسمانها پر خواهد گشود

 و زیبایی ات را به رخ فرشتگان خواهد کشید

تبسمی از تو مرا کافیست که از هیچ به همه چیز برسم


+ تاریخ | شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ساعت | 1:38 نویسنده | saba |

اشـڪآم پیــرهنــت رو خیــس ڪــردטּآخ ڪـــہ چقــבر گــریــہ کــردטּ
"
تکــیــہ دادטּ و گــریــہ کــرد
טּ "رو شــونــہ هــاے تــو ، لــذتــ بخــشِآخ ڪـــہ وقتـــے او טּ لحظـــہ بــاشــہگــریــہ کــرد טּ از خنــدیـدטּ هــم شیــریـن تــر مـےشــه (!)گــریــہ ام بــآ فـڪرِ ایــن ڪـه خــودم رو بــه آغـوشـت تحمــیل ڪـردمو جــآے اوטּ ، ایــن آغــوش رو پــر مــے کنــہ و بــدوטּ مــن ڪآمـل مـے شـــہ و بـــآ اوטּ ڪآمـلِ ڪآمـل شــבت مـے گیــرهـدلــم نمــیـآد پیــراهــنت رو بیــش تــرازیــن خیــس کنــم ...دلــم نمیــآב پیــراهــنت و عطــرترو ڪـه بـرام از هــر گــلے خــوش بــوتــرهـرهــا کنــم ...بــزار حـتے بــرآ یــہ لحظــہ هــم ڪـه شـدهـفــڪر ڪنـمایــن پیــرهن و بقیـــہء پیــرهنـاے تــوے کمــבت
ووسـہ گــریــہ هـآم حــاضـر و آمــآدטּ (!)

بــزار دلمــو خــوش کنــم ...

ســایــہ اشـ رو از پشـتِ شیشـــہء مــآت ،


مـےبینــم ،

خــودمـو بــهت مےچسبــونم .

نـــہ هنــوز گــریــہ هــآم تمــوم نشــدטּ ،

بغضــم تــازهـ ســر بــآر کــردهـ .

نیـآ ، بــرو (!)

" در بـآز شــב "

پیکـرش همچــو بــآد و ابــر ، نـرم و نحیفـــ

رو بـــہ روم قــرار مےگیــرهـ .

" هـِـے مــرد ، اے
ڪـــہ بــہ تــو دلبستــم
چیــزے بگــو ، بگــو
ڪـــہ مــنو از خــودتــ جــدآنمــے کنــے... "

صــداهاشـوטּ آزارم مـےدهــ ،


خــدایـآ !

جــلوے مـن دارטּ از عشـق حــرفـ مے زنــن

از عشـق

از عشقشــوטּ نسبــت
بــہ هــم !
" میــآد جــلو "

خــدآء مــن !

ایــن غیــر ممکنــِ !

آغـوشــت مگـــہ چقــد جــآ دارهـ ؟!

ایــن غیــر ممکنــِ ! "


تــو آغــوشــت جــآے مـےگیــرهـ و
بــہ جــآے

گــریــہ ،

از تـــہ دل مـے خنــدهـ ...

ازتـــ خــودم رو جــدآ مـےکنــم .

اوטּ مـے خنــدهـ

مــن گــریــہ مـےکنــم...


از تـــہ دل مـے خنــدهـ

از تـــہ دل
گــریــہ مـےکنــم ...

میـآم جــلو ...


بــآ تــب و لــرز دستــمو

روء تنــت مےکشـم .

روے پیــرآهــنت


خیـسِ

یعنــے ...

پــس چــرآ ؟!

خیــسِ ...


پیــراهنــت خیــسِ ...

+ تاریخ | دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت | 13:42 نویسنده | saba |

 

اگر دبیر ریاضی بودم ثابت میکردم که چگونه شعاع نگاهت از مرکز قلبم می گذرد


 

اگر دبیر شیمی بودم نام تو را در قلبم پخش می کردم تا محلول با محبت شود

 

اگر دبیر دینی بودم می دانستم که بعد از خدا تو را می پرستم


 

 اگر دبیر جغرافی بودم می دانستم که خوش آب و هوا ترین منطقه آغوش گرم تو است و

 

اگر دبیر


زبان بودم


با زبان بی زبانی می گفتم

 عاشقتم

+ تاریخ | یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰ساعت | 12:57 نویسنده | saba |

امشب دلم پُره، امشب مسافری
فرصت نشد بگم چی می کشم بری
چشمم به رفتنت، دلگیرم از خودم
فرصت نشد بگم، من عاشقت شدم
من عاشقت شدم، ما میرسیم به هم
كاش مونده بودی و میشد بهت بگم
ما عاشق همیم، ما میرسیم به هم
كاش اینجا بودی و میشد بهت بگم
میترسم از همه، ازین شبهای سرد
تو فكر رفتنی، كاریش نمیشه كرد
میخواستم بهت بگم، فكر كسی نباش
میخواستم بهت بگم ، اما دلم نذاشت
من عاشقت شدم ، ما میرسیم به هم
كاش مونده بودی و میشد بهت بگم
ما عاشق همیم، ما میرسیم به هم

كاش اینجا بودی و میشد بهت بگم

کاش...

 
+ تاریخ | جمعه چهارم شهریور ۱۳۹۰ساعت | 13:58 نویسنده | saba |

تورا برای دوست داشتن دوست میدارم

تورا به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست میدارم

تورا به خاطر عطر نان گرم ،

برای برفی که اب میشود دوست میدارم

و تورا برای دوست داشتن دوست میدارم

تورا به جای همه کسانی که دوست نداشته ام ، دوست میدارم

و تورا به خاطر دوست داشتن ، دوست میدارم

برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت

لبخندی که محو شد و هیچ وقت نشکفت ، دوست میدارم

وتورا به خاطر خاطره ها دوست میدارم

برای پشت کردن به ارزوهای محال

برای نابودی توهم و خیال دوست میدارم

وتورا به خاطر دوست داشتن ، دوست میدارم

تورا به خاطر دود لاله های وحشی

به خاطر گونه زرین افتاب گردان

تورا به خاطر دوست داشتن دوست میدارم

تورا به جای همه کسانی که ندیده ام دوست میدارم

تو برای لبخند تلخ لحظه ها

پرواز شیرین خاطره ها دوست میدارم

 تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com

تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید، دوست می دارم

اندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های آسمان ،دوست می دارم

تو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت،  دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم،

تو را به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام ... دوست می دارم

تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام ... دوست می دارم

تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم... دوست می دارم


تبادل لینک اتوماتیک

+ تاریخ | دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ساعت | 14:44 نویسنده | saba |

تو نگاهت عشقو ديدم تپش قلبو شنيدم

توی جاده های احساس من به عشق تو رسيدم

تو كتاب ها عشقو خوندم عكس خورشيد سوزوندم

جای خورشيد تو كتاب ها نقش چشماتو نشوندم  .. 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد 

عشق یعنی موسیقی اسم تو ..

ساده اما تا ابد شنیدنی ..

یعنی تو که بی بهانه ، بی دلیل ..

بهترین دلیل عاشق شدنی ..

 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

عشق معنای قشنگ بودنه

 زندگی را با تا مل ديدنه 

عشق تصويری زاحساس خوشيست

 عشق پايان زمان نا خوشيست 

عشق پلی بين دوقلب آشناست

 عشق تنديسی قشنگ وپر بهاست

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد 

بی تو اما ..

عشق بی معناست ..

دستهایم تا ابد تنهاست ..

آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو ..

زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ..

روح تو ، همسایه دریاست ..

دوست دارم  همین ، این راز پنهانی ..

از نگاه ساکتم پیداست ..

عشق من بی هیچ تردیدی  بمان با من ..

عشق یک مفهوم بی اما ست ..

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد 

عشق یعنی فصل پنجم که یه روز ..

شکل پاییز و یه روز بهاریه ..

گاهی لمس خورشید تابستونه ..

یا زمستون  چشم انتظاریه ..

+ تاریخ | چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۰ساعت | 16:59 نویسنده | saba |

 

  

 

 

+ تاریخ | یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت | 17:29 نویسنده | saba |

رو ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن

به اینکه من دوست دارم حتی یه ذره شک نکن

بذار بهت گفته باشم ماجرای ما و عشق

تقصیر چشمای تو بود وگرنه ما کجا و عشق؟

سرم تو لاک خودم و دلم یه جو هوس نداشت

بس که یه عمر ازگاری کاری به کار کس نداشت

تا اینکه پیدا شدی و گفتی از این چشمای خیس

تو دفتر ترانه هات یه قطره بارون بنویس

عشقمو دست کم نگیر درسته لیلی نمیشم

وقتی که گریه میکنی حریف بارون نمیشم

رو ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن

به اینکه من دوست دارم حتی یه ذره شک نکن

هنوز یه قطره اشکتو به صدتا دریا نمیدم

یه لحظه با تو بودنو به عمر دنیا نمیدم

همین روزا به خاطرت به سیم اخر میزنم

قصه عاشقیمونو تو شهرمون جار میزنم

عكس تصویر تصاویر پیچك ، بهاربيست Www.bahar22.com

+ تاریخ | پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ساعت | 11:55 نویسنده | saba |

  میون این همه دل ، همه جور و همه رنگ

یه دل ساده می خوام ، مثل آسمون یه رنگ

یه دل ساده می خوام ، یه دلی که دل باشه

میون این همه دل ، غیر آب و گل باشه

دل دریا ، دل رود

دل آبی ، دل آب

دل بی رنگ و ریا ، صاف و ساده بی نقاب

یه دل از همه جدا ، مثل آیینه دیدنی

قصه هاش شنیدنی ، همیشه شکستنی

سخت تنهایی راه

 سخت بی همنفسی

چی میشد یه روز بیاد

اون که نیست مثل کسی

 

+ تاریخ | پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت | 21:28 نویسنده | saba |