هنوز هم از بازی کلاغ پر میترسم....میترسم بگویم تو و تو ارام بگویی پر...

تورا برای دوست داشتن دوست میدارم

تورا به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست میدارم

تورا به خاطر عطر نان گرم ،

برای برفی که اب میشود دوست میدارم

و تورا برای دوست داشتن دوست میدارم

تورا به جای همه کسانی که دوست نداشته ام ، دوست میدارم

و تورا به خاطر دوست داشتن ، دوست میدارم

برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت

لبخندی که محو شد و هیچ وقت نشکفت ، دوست میدارم

وتورا به خاطر خاطره ها دوست میدارم

برای پشت کردن به ارزوهای محال

برای نابودی توهم و خیال دوست میدارم

وتورا به خاطر دوست داشتن ، دوست میدارم

تورا به خاطر دود لاله های وحشی

به خاطر گونه زرین افتاب گردان

تورا به خاطر دوست داشتن دوست میدارم

تورا به جای همه کسانی که ندیده ام دوست میدارم

تو برای لبخند تلخ لحظه ها

پرواز شیرین خاطره ها دوست میدارم

 تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com

تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید، دوست می دارم

اندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های آسمان ،دوست می دارم

تو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت،  دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم،

تو را به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام ... دوست می دارم

تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام ... دوست می دارم

تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم... دوست می دارم


تبادل لینک اتوماتیک

+ تاریخ | دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ساعت | 14:44 نویسنده | saba |